OK

Domus Forsikring’s bemærkninger til Finanstilsynets redegørelse

Domus Forsikring A/S (Domus) har den 13. marts 2020, offentliggjort Finanstilsynets "Redegørelse om inspektion i Domus Forsikring A/S".

Inspektionen fandt sted ultimo oktober og primo november 2019. Finanstilsynets udkast til redegørelse blev forelagt selskabets bestyrelse og direktion den 3. marts 2020. Den endelige redegørelse er modtaget af selskabet den 10. marts 2020.

Som lovbestemt er redegørelsen nu gjort tilgængelig på Domus’s hjemmeside, ligesom den også kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

Indledende bemærkninger

Domus blev godkendt som forsikringsselskab af Finanstilsynet den 2. november 2018. Selskabet udbyder kun ejerskifte- og byggeskadeforsikringer, der alene distribueres gennem Frida Forsikring Agentur A/S, som også står for policeadministration og skadebehandling på vegne af Domus.  De forsikringer, som Domus tegner, er omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Domus er medlem af brancheorganisationen, Forsikring og Pension.

I foråret og sommeren 2019 samarbejdede Domus og Frida Forsikring Agentur A/S om at hjælpe de kunder, der kom i klemme på grund af den økonomiske situation i Qudos Insurance A/S ved at tilbyde kunderne mulighed for at gentegne deres forsikringer i Domus. Der var tale om en langvarig og ressourcekrævende proces.

I sommeren 2019 indkaldte Finanstilsynet materiale og meddelte at ordinær inspektion ville blive gennemført i oktober 2019.

Som nyetableret forsikringsselskab så vi det som en fordel at få Finanstilsynet på ordinær inspektion, så vi hurtigt muligt kunne få en gennemgang og kontrol af selskabet med henblik på at klarlægge om selskabet i tilstrækkeligt omfang efterlever lovkravene til et forsikringsselskab og forbedre det som kan og skal forbedres. Domus vil til enhver tid bestræbe sig på at gøre det bedst muligt samt være et transparent og veldrevet forsikringsselskab.

Domus har oplevet Finanstilsynets inspektion som en god proces og vil på alle punkter efterleve de påbud og påtaler, som Finanstilsynet har givet selskabet.

Selskabets bemærkninger til visse af Finanstilsynets påbud

Nedenfor er med grøn skrift angivet selskabets bemærkninger til Finanstilsynets redegørelse. Den øvrige skrift er indeholdt i redegørelsen.

Redegørelse om inspektion i Domus Forsikring

Finanstilsynet var i oktober og november 2019 på ordinær inspektion i Domus Forsikring A/S.

På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen omfattede blandt andet selskabets forretningsmodel, outsourcing, hensættelser, investeringsområdet, solvensopgørelse, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelsens arbejde, ledelsessystemet og det interne kontrolsystem.

Finanstilsynet har på baggrund af mængden af påbud af styringsmæssig karakter meddelt selskabet, at Finanstilsynet forventer, at bestyrelsen og direktionen har fokus på at sikre, at selskabets ledelsesstrukturer rettes op, så driften sker inden for rammerne af den finansielle regulering.

Sammenfatning og risikovurdering

Domus Forsikring fik tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed den 2. november 2018. Selskabet sælger ejerskifte- og byggeskadeforsikringer på ejendomme beliggende i Danmark.

Selskabets drift er outsourcet til Frida Forsikring Agentur, som varetager policedistribution, policeadministration og skadebehandling.

Selskabet og Frida Forsikring Agentur har samme ejerkreds og bestyrelse, og samtidig indtager ledelsen i Domus Forsikring tilsvarende ledelsesposter hos Frida Forsikring Agentur.

Solvensopgørelse
Selskabet modtog påbud om at opgøre sit solvenskapitalkrav korrekt, da selskabet bl.a. ikke opgjorde modulerne for skadesforsikring-, skadesforsikringskatastrofe- og modpartsrisiko korrekt. Endvidere fik selskabet påbud om at undlade at anvende justering for de udskudte skatters tabsabsorberende evne ved opgørelse af solvenskapitalkravet.

Som flere andre forsikringsselskaber er Domus af Finanstilsynet blevet påbudt at ændre sin    anvendelse af udskudte skatters tabsabsorberende evne i selskabets SCR-opgørelse. Dette medfører, at selskabets kapitalbehov forøges. Selskabet efterlever selvfølgelig påbuddet og ejerkredsen har besluttet straks at gennemføre en kapitaltilførsel på kr. 20 mio. til at styrke den vedtaget solvensdækning på over 150 %. 

Risikostyringsfunktionen
Finanstilsynet konstaterede adskillige fejl ved risikostyringsfunktionens arbejde og påbød derfor selskabet at sikre en tilstrækkelig effektiv risikostyringsfunktion.

Domus styrker risikostyringsfunktionen ved at tilføre yderligere interne ressourcer samt gøre brug af ekstern bistand i nødvendigt omfang.

Ledelsessystemet
Finanstilsynet fandt, at der var uoverensstemmelse imellem bestyrelsens besluttede grænser på investerings- og forsikringsområdet og de grænser, som fremgik af aftaler med eksterne parter. Direktionen modtog derfor påbud om at sikre tiltrækkelige kontroller og rapportering. Bestyrelsen modtog endvidere påbud om at sikre, at direktionen varetager sine opgaver på betryggende måde.

Selskabet gennemfører de påbudte tiltag. Selvom de anførte forhold ikke har været tilstrækkelige, har selskabet til enhver tid overholdt de fastsatte rammer for, hvor stor en egen risiko selskabet må påtage sig. 

Finanstilsynet konstaterede, at mange af selskabets politikker var mangelfulde. Selskabet modtog derfor påbud om at opdatere politikkerne.

Domus styrkede compliancefunktionen umiddelbart før inspektionen blev indledt i efteråret 2019. Siden er en række politikker og retningslinjer opdateret. Domus har yderligere besluttet at indhente ekstern bistand til sikring af, at politikker og retningslinjer i enhver henseende opfylder gældende krav.

Selskabets revisionsudvalg havde faste gæster med på revisionsudvalgets møder. Selskabet modtog derfor et påbud om at ændre praksis for gæsternes deltagelse i revisionsudvalgets møder, så udvalgets autonomi og objektivitet sikres.

Siden inspektionen har selskabet ændret praksis for gæsters deltagelse i revisionsudvalgsmøderne.

Hensættelser
Finanstilsynet konstaterede, at selskabet ikke havde medtaget de nødvendige omkostninger i opgørelse af selskabets erstatningshensættelser, at selskabet ikke anvendte en Solvens II metode til opgørelse af risikomargin og at selskabet ikke justerede genforsikringsandelene af bruttohensættelserne for modpartsrisiko. Endvidere diskonterede selskabet ikke hensættelserne. Selskabet modtog derfor påbud om at rette op på forholdene.

De omhandlede omkostninger i form af udgifter til forvaltning af investeringer, krav og erhvervelse medtages fremover i selskabets erstatningshensættelser.

Selskabet anvender nu en Solvens II metode til opgørelse af risikomargin.

Hele Domus’s genforsikringsprogram er placeret hos en udbyder med rating AA-.

Finanstilsynet vil udtage tilstrækkeligheden af selskabets hensættelser til særskilt undersøgelse efter inspektionen.

Som nyetableret forsikringsselskab, der alene indtegner 5 og 10 årige forsikringsprodukter, har vi stor fokus på, at hensættelserne er tilstrækkelige. Det sker i tæt samarbejde med KPMG, der varetager selskabets aktuarfunktion og intern audit.

Outsourcing af nøglefunktioner
Domus Forsikring har outsourcet intern audit- og aktuarfunktionen til ekstern leverandør. Finanstilsynet konstaterede, at selskabet ikke havde identificeret og egnethed- og hæderlighedsvurderet de personer, der udfører funktionernes opgaver hos outsourcingleverandøren, og selskabet modtog derfor påbud herom.

I samarbejde med den eksterne leverandør efterleves dette påbud.

Årsrapport
Finanstilsynet vurderede, at selskabet ikke på tilstrækkelig vis havde redegjort for, at de nødvendige overvejelser var foretaget i overensstemmelse med regnskabsreglerne for indregning af udskudt skatteaktiv i årsrapporten for 2018. Selskabet modtog derfor påbud om at offentliggøre supplerende/korrigerende information, hvori selskabet undlader at indregne det udskudte skatteaktiv i årsrapporten for 2018.

Den påbudte korrektion sker efter Finanstilsynets anvisninger i forbindelse med aflæggelse af årsrapport for 2019. Det udskudte skatteaktiv udgjorde omkring 1.2 mio. kr.

Solvensdækning
Selskabet havde en solvensdækning på 155 pct. ved udgangen af 4. kvartal 2019. Denne solvensdækning indeholder ikke effekten af de påbud, Finanstilsynet har givet i forbindelse med inspektionen, og som forventes at påvirke solvensdækningen negativt.

Som flere andre forsikringsselskaber er Domus af Finanstilsynet blevet påbudt at ændre sin anvendelse af udskudte skatters tabsabsorberende evne i selskabets SCR-opgørelse. Dette medfører, at selskabets kapitalbehov forøges. Selskabet efterlever selvfølgelig påbuddet og ejerkredsen har besluttet straks at gennemføre en kapitaltilførsel på kr. 20 mio. til at styrke den vedtaget solvensdækning på over 150 %.

Med venlig hilsen
Domus Forsikring A/S

Brian Malmros
Administrerende direktør